Maristar COM S.R.L. respectă dreptul decizional aparținând persoanelor fizice cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016, aplicabil începând cu data de 25 Mai 2018.

Drept urmare, vă rugăm să alocați câteva minute pentru lectura următoarelor precizări formulate în scopul corectei dumneavoastră informări:

1. Operatorul/împuternicitul care colectează/prelucrează date cu caracter personal este societatea Maristar COM S.R.L. (denumită în continuare „Maristar”), cu sediul social în Aleea Terra, nr. 8, corp C7, Titu – județul Dâmbovița, având adresa pentru corespondență în strada Șușita, nr. 5, etaj 1, sector 1 – București, identificată prin J15/1330/2007 și C.U.I. RO 22579117, având contul bancar numărul RO50 PIRB 4250 7612 8700 1000 deschis la Piraeus Bank, reprezentată prin administrator Cristian STANCU.

2. Responsabilul pentru Protecția Datelor din cadrul Maristar este domnul/doamna Gabriela GRIGOR care poate fi contactat la numărul de telefon 0760.693.897 sau la adresa de e-mail : gdpr@maristar.ro

3. Maristar va colecta și va prelucra, după caz în funcție de particularitățile raporturilor juridice, următoarele categorii de date cu caracter personal:

– numele și prenumele, domiciliul, seria și numărul Cărții de Identitate / Pașaportului / altui act de identitate, Codul Numeric Personal, data eliberării și organul emitent, adresa de corespondență electronică/numărul de telefon;
– datele privind contul/conturile bancare;
– imaginile statice (foto) și dinamice (video), generic denumite „date biometrice”.

4. Scopul/scopurile prelucrării datelor și temeiul juridic: după caz, încheierea valabilă a convențiilor, desfășurarea activităților și exercitarea drepturilor sau a intereselor legitime, activitățile circumscrise organizării interne, conform dispozițiilor art. 6 din Regulamentul UE nr. 679/2016 și altor norme din dreptul intern obiectiv.

5. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate, în esență, astfel: după caz, prin convenții scrise, prin sisteme și platforme informatice sau prin mijloace tehnice foto/video.

6. Destinatarul datelor cu caracter personal este, ca regulă generală, Maristar și partenerii externi cărora le incumbă obligații juridico-administrative. Cu titlu de excepție, datele pot fi furnizate terților doar în condițiile limitativ prevăzute prin legislația în vigoare și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

7. Datele cu caracter personal furnizate sunt obligatorii pentru încheierea valabilă și executarea corespunzătoare a raporturilor juridice, în vederea respectării legislației în vigoare.

8. Cu privire la datele colectate și prelucrate nu este incident un proces de creare a profilurilor, orice decizie în acest sens urmând a fi condiționată de exprimarea consimțământului explicit.

9. Intervalul de timp în care datele vor fi stocate este, după caz, fie durata necesară pentru desfășurarea activităților întemeiate pe raporturi contractuale și îndeplinirea obligațiilor legale, fie un interval maxim de 30 de zile pentru imaginile foto sau video.

10. Maristar recunoaște și garantează, între altele, principalele drepturi aplicabile în privința colectării/prelucrării datelor cu caracter personal, precum:

– dreptul la informare;
– dreptul de retragere a consimțământului;
– dreptul de acces/rectificare/actualizare a datelor;
– dreptul la ștergerea datelor;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul de opoziție;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de acces la intervenția umană, de exprimare a punctului de vedere și de contestare a deciziei bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul de a formula plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date complete de contact pot fi găsite la adresa web www.dataprotection.ro

Drepturile sus-menționate și orice alte drepturi sau interese legitime circumscrise protecției datelor cu caracter personal pot fi exercitate prin simpla formulare a unei cereri comunicate Maristar (i) la adresa de corespondență menționată mai sus; (ii) la adresa de e-mail : gdpr@maristar.ro sau (iii) la numărul de telefon: 0760.693.897